Stanovy OS OCHOZ


Úvodní část

Název sdružení: Občanský spolek OCHOZ

Sídlo: Chotěvice čp. 47 , Hostinné 543 71

Spolek byl založen dne 23.1.2011 jako samostatná právnická osoba s právem vystupovat v právních

vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

Článek I. Charakter sdružení

1) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob,v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.

2) Veškerá činnost spolku bude probíhat v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle spolku neodporují žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.

Článek II. Základní cíle spolku

Hlavní oblasti činnosti spolku :

1) akce pro děti a veřejnost

2) kulturní rozvoj obce

3) aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty

4) prezentační, vzdělávací a sportovní aktivity

5) veřejné akce

Článek III. Formy činnosti spolku

1) Práce s dětmi a mládeží

2) Spolupráce s jinými subjekty

3) Vzdělávací, kulturní a sportovní akce

Článek IV. Vznik členství ve spolku

1) Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a které se zaváží plnit uvedené povinnosti člena sdružení. Jejich členství posuzuje a schvaluje Správní rada sdružení.

2) Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

3) Čestné členství je navrhováno a schvalováno Správní radou spolku.

4) Titul čestného člena může být udělen Správní radou osobám, které prokazují nebo prokázaly sdružení významné služby, popř. se významně angažují v kulturní či společenské sféře.

5) Čestní členové neplatí vstupní ani členské příspěvky.

Článek V. Práva a povinnosti členů.

Řádný člen sdružení má právo:

1) Být volen do orgánů spolku.

2) Volit orgány spolku a hlasovat.

2) Předkládat návrhy, podněty a připomínky.

3) Být informován o všech rozhodnutích orgánů spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem.

4) Platit jako členské příspěvky vyšší částky, než ty, které byly schváleny Valnou hromadou.

5) Čestnému členu náleží při jednáních orgánů spolku poradní hlas.

Řádný člen spolku má povinnosti:

1) Řídit se stanovami spolku.

2) Zaplatit členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou.

3) Při ukončení členství ve sdružení vrátit veškeré doklady.

Článek VI. Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:

1) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku Správní radě.

2) Rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena.

3) Nezaplacením členských příspěvků.

4) Úmrtím člena spolku - fyzické osoby.

5) Zánikem právnické osoby, jež je členem spolku.

6) Zánikem spolku.

Článek VII. Organizační uspořádání

V rámci sdružení existují tyto orgány:

Valná hromada, Správní rada

1) Činnost Správní rady řídí předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Správní rady. Předseda Správní rady je statutárním orgánem organizace.

2) Jménem spolku jedná předseda Správní rady, případně pověřený člen Správní rady nebo předsedou zmocněný člen spolku. Tato osoba má právo vydávat stanoviska a prohlášení a podepisovat smlouvy a to na základě projednání věci na Valné hromadě nebo na zasedání Správní rady.

3) V hospodářských záležitostech jedná jménem spolku také ekonom.

Článek VIII. Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada všech jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

1) Schválila stanovy spolku a změny těchto stanov.

2) Zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou Správní radu spolku a případně ji odvolala.

3) Schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou Správní radou spolku.

4) Určila koncepci činnosti spolku a jeho cíle na příští období.

5) Stanovila výši členského příspěvku.

6) Schválila rozpočet sdružení na následují období.

7) Rozhodla o vyloučení člena spolku.

Valná hromada:

1) Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.

2) Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.

3) Není-li schopna se usnášet, svolá Správní rada spolku náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy se měla konat původní Valná hromada. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

4) Členy Správní rady do funkcí volí Valná hromada veřejným hlasováním.

Článek IX. Správní rada

1) Činnost spolku ve volebním období řídí Správní rada spolku.

2) Správní rada řídí činnost spolku ve všech směrech. Připravuje a účastní se jednání jménem spolku s jinými subjekty.

3) Členové správní rady jsou znovu volitelní.

4) Správní rada je složena nejméně z těchto funkcí:

a) předseda (prezident)

b) jednatel (tajemník)

c) ekonom (manažer, hospodář)

5) V případě odstoupení člena Správní rady jmenuje rada dočasného člena.

6) Zasedání Správní rady svolává podle potřeby jeden ze členů Správní rady.

7) Členové Správní rady mají podpisová práva pouze v případě pověření předsedou.

8) Správní rada je povinna se řídit rozhodnutím Valné hromady.

9) Členem Správní rady mohou být pouze plnoletí členové spolku.

Článek X. Hospodaření sdružení

1) Příjmy spolku tvoří: Členské příspěvky členů spolku, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příležitostné příjmy z akcí pořádaných spolkem a jiné zdroje.

2) Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá ekonom spolku.

3) Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze členové Správní rady.

4) O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci ekonom spolku, který je povinen předkládat účetnictví ke kontrole Správní radě a Valné hromadě.

5) Zprávu o hospodaření zpracovává ekonom spolku.

Článek XI. Ukončení činnosti spolku a majetkové vypořádání

1) V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost spolku ukončit, může o tomto rozhodnout Valná hromada.

2) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou schválí Valná hromada předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností stejného či podobného zaměření.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2) Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí Valná hromada.

3) Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

Přípravný výbor:

Marcel Voňka, Miroslav Toman, Olga Tomanová

V Chotěvicích dne 23.1.2011